Close

Ubezpieczenie podróży

Bezpieczne wyjazdy,
szczęśliwe powroty.
Ubezpieczenie PZU Wojażer gwarantuje pomoc medyczną na całym świecie,
także ratunek z Mount Everestu, Oceanu Spokojnego czy lodowców
Norwegii. Pomoże w skrajnie trudnych warunkach pogodowych i wyratuje
z największych tarapatów podczas uprawiania sportów ekstremalnych.
Co klient moze
ubezpieczyc?
Wyjazd turystyczny
Rekreacyjne uprawianie narciarstwa lub snowboardu
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka
Uprawianie sportu wyczynowo
Wykonywanie pracy – fizycznej albo innej
Podróż służbowa
Nauka
Zorganizowany wypoczynek
Wycieczka rowerowa
Zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej
Jaki jest zakres
ochrony?
Pokrycie kosztów leczenia
poniesionych w wyniku
nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku
zaistniałego podczas
podróży.
• hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne
• transport
• zastosowanie komory dekompresyjnej
• zwrot kosztów leków i środków opatrunkowych przepisanych
przez lekarza
• zwrot kosztów naprawy protez i okularów korekcyjnych
• leczenie stomatologiczne
• leczenie związane z ciążą i porodem do zakończenia
32. tygodnia ciąży
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia nie podlega redukcji – jest
taka sama dla każdego kolejnego wypadku ubezpieczeniowego
w okresie ubezpieczenia.
Komora dekompresyjna:
jest dostępna, jeśli ubezpieczenie zostanie
rozszerzone o sporty wysokiego ryzyka i sporty wyczynowe.
Koszty transportu chorego do domu albo koszty transportu zwłok
nie pomniejszają sumy ubezpieczenia.
Assistance i pokrycie
kosztów z tytułu wypadków
w podróży.
• transport chorego do kraju,
• pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w razie zaginięcia
ubezpieczonego,
• pomoc rehabilitacyjna po powrocie do kraju,
• opieka nad psami i kotami,
• w określonych przypadkach – zapewniamy również pomoc
psychologa dla ubezpieczonego lub jego bliskich.
• dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
• zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
• pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej,
a w przypadku problemów za granicą:
• pomoc w przekazaniu kaucji,
• pomoc prawną,
• wsparcie tłumacza w razie konfl iktu z wymiarem sprawiedliwości.
A jak spóźni Ci się samolot – pokryjemy koszty posiłku!
Ułatwiamy rodzinne podróże – m.in. zapewnimy hotel dla osoby
bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego.
Pakiet zapewnia spokój osobom, które podróżują z dziećmi:
• jeśli wypadkowi ulegnie dorosły opiekun – gwarantujemy opiekę
nad dziećmi,
• jeśli wypadkowi ulegnie dziecko – pokryjemy koszty transportu
oraz zakwaterowania rodzica albo opiekuna (jeśli nie podróżuje
razem z dzieckiem).
Z myślą o biznesmenach w delegacji uzupełniliśmy pakiet
rozszerzony o kilka dodatkowych usług, np. zastępstwo w podróży
służbowej.
• w przypadku zniszczenia sprzętu sportowego – zwrot kosztów
naprawy lub wynajmu nowego sprzętu,
• zwrot kosztów niewykorzystanego ski-passa,
• pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa z uwagi
na warunki pogodowe lub awarię sprzętu.
Urlop na rowerze? Jak najbardziej! Jedyne, czym musisz się
martwić, to pogoda! W razie szkody zapewniamy:
• możliwość wypożyczenia roweru,
• transport ubezpieczonego z rowerem,
• transport samego ubezpieczonego,
• pokrycie kosztów naprawy roweru.
• Zapewniamy świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na
zdrowiu – ustalane według zasady: procent sumy ubezpieczenia
zależy od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
• Wypłacamy również odszkodowanie w razie śmierci osoby
ubezpieczonej.
Nasza ochrona obejmuje szkody na osobie lub szkody rzeczowe
wyrządzone przez:
• ubezpieczonego,
• osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w podróży
i za które ponosi on odpowiedzialność.
W ramach ubezpieczenia pokrywamy roszczenia z tytułu:
• świadczeń jednorazowych,
• rent,
a także koszty związane z likwidacją szkody (eksperci, obrona,
sąd).
Gwarantujemy odszkodowanie za zniszczenie albo utratę bagażu
– do wysokości sumy ubezpieczenia.
A jeśli bagaż nie dotrze do klienta w ciągu 24 godzin, pokryjemy
koszty zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby – do limitu
określonego w ramach sumy ubezpieczenia.
Jeżeli w wyniku nieprzewidzianej sytuacji klient musi
zrezygnować z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
albo skrócić jego czas, zapewniamy:
• zwrot kosztów wykupionego wyjazdu poniesionych przez
ubezpieczonego,
• zwrot kosztów anulowania biletu podróżnego – jeśli koszt
uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku
nie obejmował kosztów dojazdu.